Att undervisa naturvetenskap genom lek : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna systematiska litteraturstudie behandlar naturvetenskaplig undervisning i förskolan genom lek som metod. Studiens fokus ligger på att undersöka om samt hur barns lek kan användas i undervisningssammanhang, med inriktning mot naturvetenskap. Enligt forskning framgår det att det naturvetenskapliga ämnet ofta uppfattas som avancerat och problematiskt av förskollärare. En stor orsak till detta anses vara på grund av bristande ämneskompetens och självförtroende hos förskollärarna. Att barn ges möjlighet till lärande inom naturvetenskap ökar bland annat deras kognitiva förmåga. Bristen på naturvetenskaplig undervisning i förskolan medför således didaktiska konsekvenser, eftersom barnen går miste om viktig utbildning. Studiens resultat bygger på en analys av 25 empiriska texter relaterade till naturvetenskap och lek i förskolan. Resultatet redovisar att förskollärares uppfattning och ämneskompetens gällande naturvetenskap är avgörande för kvaliteten av den naturvetenskapliga undervisningen. Det framgår att barn lär sig genom interaktion med andra och att förskolläraren därmed har en viktig roll att agera scaffolding. Att förskolläraren agerar scaffolding stödjer barnets utforskande samt utveckling inom ämnet. Studiens resultat belyser att barns lek är betydande för deras utveckling och lärande. I lekaktiviteter får barn möjligheter att reflektera, utforska och diskutera tillsammans med andra. Det framgår därmed att det är gynnsamt för barns lärande och utveckling att använda deras lek som undervisningsmetod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)