Avdragsrätt för förlust på näringsbetingat borgensåtagande

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emelie Edvall; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Borgen är en vanlig företeelse som förekommer hos privatpersoner och i kommersiella förhållanden i samband med lån. Ett borgensåtagande kan anses vara näringsbetingat då åtagandet har ingåtts i syfte att öka eller bibehålla intäkter, eller minska kostnader, i den näringsverksamhet som bedrivs av borgensmannen. Skatteverket gjorde 2011-03-17 ett ställningstagande angående avdragsrätt för förlust på näringsbetingade borgensåtaganden. Enligt ställningstagandet kunde borgensåtaganden som klassificeras som näringsbetingade vara avdragsgilla enligt inkomstskattelagen. Uppsatsen kartlägger vilka kriterier som krävs för att vara berättigad till avdrag för förlust på näringsbetingade borgensåtaganden.

För att utreda avdragsrätten för näringsbetingade borgensåtaganden har främst rättsfall analyserats. Det har framkommit att avdragsrätt för näringsbetingade borgensåtaganden har funnits enligt både kommunalskattelagen och inkomstskattelagen. I uppsatsen visas kriterierna som finns för att det ska vara ett näringsbetingat borgensåtagande. Uppsatsen behandlar även avdragsrätten för borgensåtaganden för arbetsgivare. Kriterierna för att det ska vara ett näringsbetingat borgensåtagande var att borgensåtagandet ska vara betingat av näringsverksamhet eller en avdragsgill driftförlust eller omkostnad. Slutligen redovisas även krav för samtliga kriterier som måste uppfyllas för att borgensåtagandet ska vara näringsbetingat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)