Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Didaktik

Sammanfattning: Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. Den teoretiska grunden utgörs av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att förskolan som institution är socialt konstruerad av de sociala aktörer som verkar där. Den valda metoden består av en systematisk litteraturstudie vilket innebär granskning och analys av nio publicerade vetenskapliga artiklar. Litteraturstudiens övergripande resultat visar att olika perspektiv påverkar dokumentationen innehåll, vilket även påverkar om den kan användas till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Slutsatsen från studien är att dokumentationen från förskolans verksamhet antingen kan användas för det systematiska kvalitetsarbetet eller inte, beroende på vilken typ av information den innehåller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)