Håller internationell bolagsbeskattning på att tappa fotfästet? En analys avseende internationell bolagsbeskattning i en digital ekonomi

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Beskattningen av den digitala ekonomin och införandet av någon slags digitalskatt har under de senaste åren varit föremål för häftig debatt på såväl nationell som mellanstatlig nivå. De traditionella beskattningsprinciper som utgör grunden för den nuvarande internationella skatterätten har kommit att ifrågasättas från flera håll, bland annat av EU och OECD. Flera menar att det internationella regelverket vad gäller bolagsbeskattning är under upplösning och att en anpassning till den digitala miljön är ofrånkomlig om inte staternas skattebaser ska urholkas. Uppsatsen utreder på vilket sätt den digitala ekonomins framväxt har kommit att ifrågasätta de traditionella beskattningsprinciperna som för närvarande ligger till grund för den internationella bolagsbeskattningen, särskilt vad gäller regleringen av fast driftställe som nexus. Uppsatsen behandlar således vissa centrala beskattningsutmaningar i det nuvarande internationella skattesystemet till följd av den digitala ekonomin. Här diskuteras framförallt användardata och värdeskapande i förhållande till regleringen av fast driftställe. Uppsatsen utreder även vad avsaknaden av en global överenskommelse mellan stater, såsom OECD:s förslag till beskattning av den digitala ekonomin, har kommit att få för skatterättsliga konsekvenser för digitala bolag som är internationellt verksamma. Uppsatsen behandlar således hur dagens splittrade internationella regelverk, bestående av ensidiga nationella skatteåtgärder, kan påverka skattesituationen för ett multinationellt bolag som träffas av reglerna. Utredningen rör särskilt digital service tax som nationell skatteåtgärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)