Företagsanalys av tillväxtföretagen Hexagon och Meda

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Carl-johan Sjunnesson; Anders Dahlberg; [2012-06-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Att öka tillväxten genom förvärv är ett snabbt sätt att öka balansomslutningen. Men det är också ett komplicerat sätt att skapa tillväxt på.Finansieras förvärvet på ett hållbart sätt? Kommer kompetens försvinna efter att förvärvet är genomfört? Klarar det förvärvade företaget att prestera lika bra när det inte längre är självständigt, samt ska intrigeras i en annan typ av företagskultur.Ett förvärv kan bidra till behagliga siffror i balans- och resultaträkning på kort sikt, men hur påverkar förvärvet moderbolaget på en lång sikt?Syfte: Författarnas syfte är med studien är att genomföra en företagsanalys av verksamheterna Meda AB och Hexagon AB. Genom denna företagsanalys vill författarna skapa en bild av hur företagen har genomfört sin tillväxt. För att därefter undersöka hur tillväxt är associerat med risk och analysera om några likheter finns mellan verksamheterna.Avgränsning: Författarna har begränsat undersökningen till åren 2005-2011. År 2005 valdes därför att de analyserade företagen började redovisa enligt IFRS. Den senaste årsrapporten som finns att tillgå är 2011. Författarna har gjort korta avstamp i företagens historia när de har ansett att det varit relevant.Den största fokuseringen har varit på årsrapporterna och annan offentlig information från företagen. Författarna har valt att fokuserat på de beskrivande modellerna trekants- och fyrkantsmodellen. Men dessa har kompletterats av andra modeller för att få en bredare och tydligare bild av företagen.Författarna har valt att inte genomföra någon intervju med någon representant från företagen.Detta på grund av att författarna tyckte dem hade all information som de var i behov av genom årsrapporterna.Metod: I studien har kvalitativ data analyserats med trekantsmodellen som verktyg. Detta har kompletterats med en bransch- och makroanalys för att även beskriva omvärlden. Uppsatsen består även av kvantitativ data som framställs genom en fyrkantsmodell och nyckeltal. Studien bygger på sekundärdata genom analys av företagens årsredovisningar och andra artiklar.Resultat och slutsats: Hexagon och Meda har förvärvat bolag för att på olika sätt skaffa sig konkurrensfördelar och tillväxt. Företagen har finansierat tillväxten genom nyemissioner och lån. Företagen har agerat olika när det gäller integreringen av de förvärvade bolagen. Författarna anser att genom trekants- och fyrkantsmodellen har studien kunnat demonstrerar hur företagen har agerat. Dock är det svårt att dra direkta jämförelser eftersom det är olika branscher och förutsättningar för företagen. Det har varit väldigt lärorikt process som författare att genomföra dessa företagsanalyser.Förslag till vidare forskning: Denna uppsats ger en generell bild av företagen Meda och Hexagon. Författarna landar i ett antal frågor i slutsatsen som kan vara intressanta att vidare undersöka. Bland annat värderingen av goodwill. Värderingen av patent som snart går ut. Analys av Medas expansionsplaner på tillväxtmarknaderna. Hexagon och Meda ur ett ägarperspektiv, har ägarna ett lång- eller kortsiktigt motiv för sitt innehav?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)