PVK IN SITU

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Lindberg M & Lindstrii F. PVK in situ. En observationsstudie av följsamhet tillriktlinjer gällande skötsel, dokumentation vid fixeringsförband,komplikationssymptom samt tid in situ. Examensarbete i omvårdnad 15högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionenför vårdvetenskap, 2014.Bakgrund: perifer ven kateter (PVK) är ett mycket vanligt ingrepp inomsjukvården som medför risker för kateterrelaterade komplikationer. I Sverige ärdet främst sjuksköterskans uppgift att hantera vården kring PVK. Vårdhandbokenhar som uppgift att säkerhetsställa en god säker vård genom att publiceralättillgängliga riktlinjer för olika moment inom sjukvården. Genom att följavårdhandbokens riktlinjer avseende PVK kan riskerna för komplikationer minska.Syfte: beskriva följsamhet till vårdhandbokens riktlinjer gällande skötsel av PVK,dokumentation vid fixeringsförband, byte vid komplikationssymptom samt attbeskriva tid in situ av PVK på vårdavdelningar.Metod: en observationsstudie genomfördes på ett större och ett mindre sjukhusi södra Sverige. Datainsamling gjordes under två veckors tid med hjälp av ettvaliderat och reabilitetstestat instrument, PVC – Assess, och ett eget framtagetprotokoll av författarna. Totalt insamlades 64 PVK observationer.Resultat: följsamheten till vårdhandbokens riktlinjer var inte tillfredsställande vidmajoriteten av variablerna i PVC-Assess, dokumentation vid fixeringsförbandetoch tid in situ.Slutsats: studien har metodologiska brister som medför att resultatets trovärdighetblir låg. Dock antyder resultatet på att det finns brister i följsamheter kringriktlinjer avseende PVK.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)