ATT UNDERVISA UTIFRÅN ELEVERS FRÅGOR En aktionsforskningsstudie om lärarens och undervisningens betydelse för att skapa en lärmiljö där elevers frågor tas tillvara

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare kan använda elevers frågor i undervisningen och därigenom öka deras delaktighet. Fokus riktas mot den egna lärarrollen, vilka stödstrukturer och vilken återkoppling som behövs för att lyckas med en frågebaserad undervisning. Med utgångspunkt i en bestämd frågemodell och en klassrumsorganisation där elever och lärare får mötas i samspel, har jag under fyra månader systematiskt analyserat min undervisningspraktik.Teori: Studien tar utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs teorier om lärande. Därtill har studiens aktioner har analyserats mot teorin om praktikarkitektur utifrån begreppen sayings, doings and relatings i syfte att förstå vad jag som lärare möjliggör eller förhindrar i arbetet att skapa en frågebaserad undervisning.Metod: Med aktionsforskning som metodologisk ansats har jag haft rollen som både lärare och forskare i studien. Utvecklingsarbetet har bedrivits enligt aktionsforskningsspiralen med planering av aktioner, genomförande, uppföljning och utvärdering i syfte att tillvarata elevernas frågor. Studiens empiri har inhämtats från fyra aktioner genomförda under sexton lektionspass via observationer, filminspelning och loggbok.Resultat: Studiens visar att användandet av frågemodellen i undervisningen utvecklade såväl elevernas förmåga att ställa frågor som lärarens förmåga att lyssna och att ge eleverna återkoppling. Utvecklingsarbetet resulterade även till att antalet samspel i undervisningen ökade och förändrades. Därtill spelar lärarens förhållningssätt en betydande roll i utveckling av undervisning, i denna studie att skapa en frågebaserad undervisning som tillvaratar elevernas frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)