Äldre svenskars uppfattning om preventiva åtgärder för att minska risken att infekteras av COVID-19 : Att kombinera teori och praktik för att ta fram effektiv förebyggande hälsokommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Johnny Franzén; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: För att undvika att bli smittad av coronaviruset och drabbas av covid-19 behöver människor hålla ett visst avstånd till varandra. Särskilt viktigt är det att de som är 65 år och äldre lyssnar till den här informationen och följer rekommendationerna som kommuniceras. För att en kommunikationsstrategi ska bli så effektiv som möjligt kan Health Belief model användas för att ta reda på målgruppens bakomliggande trosuppfattningar om hur man undviker att smittas av coronaviruset och insjukna i covid-19. Uppfattningar som berättar vad som anses vara ett hot eller en risk och vad man ser för personliga fördelar och eventuella hinder för att ägna sig åt en sjukdomsförebyggande insats som social distansering. Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka två grupper av äldre svenskars tilltro till ett visst hälsobeteende när det kommer till coronaviruset för att identifiera effektiva hälsokommunikationsstrategier. Metod: En deskriptiv studie med ett bekvämlighetsurval där skillnader mellan två grupper jämfördes genom att utvalda faktorer användes i ett t-test. Resultat: Resultatet från enkäten visar att nästan 95 procent av respondenterna uppger att de lyssnar till och följer myndigheternas råd men endast 22,1 procent tror att någon i deras omgivning kan komma att smitta dem. Slutsats: Den här studien visar att det är stor skillnad på vad människor påstår att de gör för att undvika coronaviruset och hur det verkligen förhåller sig när de bedömer risken att bli smittad av andra människor. Därför behöver myndigheter som kommunicerar om coronaviruset och covid-19 med ambitionen att framkalla beteendeförändringar känna till målgruppens benägenhet att engagera sig i preventiva åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)