THE CONNECTED ELEPHANT IN THE ROOM: A study on adoption factors for the Internet of Things in the smart home environment

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Majoriteten av svenskarna (86%) tror att vi kommer se allt fler uppkopplade produkter i våra hem, men det är bara 33% som faktiskt vill ha fler smarta produkter i sina hem. I denna studie har författarna undersökt vilka faktorer som är centrala i svenska konsumenters adoption av IoT-produkten Facebook Portal, för att bidra med ökad förståelse för konsumenters motstånd mot användandet av denna typ av produkter. Utifrån en värdebaserad acceptansmodell (VAM) genomfördes en kvantitativ enkätundersökning där potentiella konsumenters attityd till användandet av Facebook Portal undersöktes utifrån faktorerna upplevd användbarhet (PU), upplevt nöje (PE), upplevd integritetsrisk (PPR) och upplevd påflugenhet (PI), i relation till det uppfattade värdet (PV) av produkten. Studien visade att upplevd användbarhet (PU) och upplevt nöje (PE) har ett starkt positivt samband med potentiella användares upplevda värde (PV) av Facebook Portal samt att upplevd dataintegritetsrisk (PPR) och upplevd påflugenhet (PI) har medelstarka negativa samband med potentiella konsumenters upplevda värde (PV) av produkten. Studien visade också att respondenter som identifierar produkten som användbar (PU) och upplever produkten som rolig (PE) också tenderar att vara mindre medhållande i att produkten utgör ett hot mot integriteten (PPR) eller upplevs påträngande (PI).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)