Public Service jakt på den unga nyhetskonsumenten - En kvalitativ fallstudie om hur SVT bygger relationer till unga vuxna på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Idag har sociala medieplattformar utvecklats till att bli den främsta informationskällan för nyheter bland unga vuxna. Det traditionella broadcast utbudet är inte längre tillräckligt för att nå ut till målgruppen, vilket har gjort att dagens public service organisationer idag behöver se över hur man når ut och kommunicerar sitt innehåll. Ett sätt att förbli relevanta och behålla sin legitimitet som nyhetsaktör i en konkurrenskraftig miljö är att arbeta med relationen till unga vuxna. Syftet med den här studien var att få en fördjupad förståelse för hur public service som statligt finansierad nyhetsaktör arbetar med strategisk kommunikation för att etablera och upprätthålla relationer till unga vuxna över sociala medier. Samtidigt ville vi studera hur man kan använda specifika sociala medieplattformar för att målmedvetet kommunicera innehåll till en svåråtkomlig målgrupp. För att studera detta genomfördes en fallstudie på en vald public service-organisation, Sveriges Television. Det empiriska materialet samlades in och analyserades utifrån sex kvalitativa intervjuer och ett policydokument för publicering i sociala medier. Resultaten visar att public service som en aktör i det hybrida mediesystemet i nuläget arbetar med närvaro på sociala medier som ett sätt att nå ut och knyta an till en yngre målgrupp. Samtidigt används dialog och lyssnande på ett observerande men strategiskt sätt för att säkerställa att man lever upp till public service uppdrag, att vara en trovärdig och sansad nyhetsaktör. Vidare kan SVT:s pilotprojekt på TikTok ses som en taktik i att etablera relationer till unga vuxna, genom att man använder rätt kanal för att nå ut med nyhetsinnehåll till målgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)