Kvinnor i arbetarlitteraturen: Respektabilitetssträvan i två arbetarromaner

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: I uppsatsen görs en jämförande analys mellan två arbetarklasskildringar med utgångspunkt i Beverly Skeggs avhandling Att bli respektabel (1997). Moa Martinsons Kungens rosor (1939) och Sara Beischers Jag ska egentligen inte jobba här (2012) utgör undersökningens underlag eftersom de båda illustrerar en arbetarklasstillvaro. Analysen visar att den äldre romanens klasskamp illustreras tydligare och kollektivt till skillnad från den individuella klasskamp som illustreras i den nyare romanen. Av analysen kan det också utläsas att strävan efter respektabilitet är närvarande i båda romaner om än inte lika genomgripande i den nya romanen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)