Pedagogers syn på de känslomässiga, interaktionella och kognitiva aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Författare: Jenny Ålander; Hannah Rydén; [2006]

Nyckelord: Massage;

Sammanfattning:

I dagens förskola och skola tenderar elevgrupperna till att bli allt större medan antalet pedagoger minskar. Uvnäs Moberg (2000) har i ett flertal studier visat på att beröring aktiverar kroppens lugn - och - ro hormoner oxytocin. Studier vid bland annat det Amerikanska Touch Research Institutet i Miami har visat att massage har en ångestdämpande, lugnande och avslappnande effekt på elever. Inlärningen och problemlösning sker för det mesta lättare efter massage. Vårt syfte är att undersöka pedagogers syn på de känslomässiga, interaktionella och kognitiva aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage. Forskningsmetoden vi har valt är kvalitativ det vill säga det vi kan tolka, förstå, känslor och upplevelser. Vi har genomfört 15 strukturerade intervjufrågor med hjälp av fyra pedagoger som aktivt tillämpar elevmassage i förskoleklass upp till tredje årsklass. Slutsatsen vi gör utifrån resultat och litteratur/teorier är att det förmodligen kan vara bra med elevmassage i vissa fall men dock inte i alla fall. Tendensen av våra respondenters intervjusvar har gett signaler om att klimatet blir lugnare i gruppen och skapar en öppningsport för samspel mellan eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)