När är det i marknadsföring lagligt att referera till tredje mans varumärke?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Maria Freij; [2012]

Nyckelord: Immaterialrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Denna studie undersöker när det i marknadsföring är lovligt att referera till tredje mans varumärke. Uppsatsen undersöker härmed när referering till tredje mans varumärke innebär ett varumärkesintrång och sambandet mellan Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam. I samband med interneteran och den tekniska utvecklingen har marknadsföringen förändrats, vilket i sin tur medför nya utmaningar för rättstillämpningen på området. Många av de rättsfall som berörs i denna uppsats rör tvister som uppkommit genom annonsering i Google AdWords, något som skapat stor kontrovers på senare tid. Arbetsmetoden är att analysera relevanta ståndpunkter från EU-domstolen utifrån den "nya tidens" marknadsföring. Detta innebär en analys dels vad gällande rätt innebär för den "nya tidens" marknadsföring, dels huruvida gällande rätt är anpassad utifrån hur marknadsföring ser ut idag. Slutsatsen som dras i uppsatsen är att rättsläget i dag är något oklart. Det är varken helt fastställt vad ett varumärkesintrång innebär, vad jämförande reklam är eller förhållandet mellan de varumärkesrättsliga regleringarna och bestämmelserna om otillbörlig reklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)