Nyutexaminerade sjuksköterskors arbetserfarenheter efter två år i professionen - en kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig arbetsposition inom vården. Nyutexaminerade sjuksköterskor erhåller inte en full yrkeskompetens efter sin utbildning, vilket kan ha en påverkan i det tidiga skedet inom deras nya yrkesroll. För att utöva säker vård krävs det att sjuksköterskor erhåller tillräckligt med kompetens för att kunna utöva sina arbetsuppgifter. Syfte: Beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av sin arbetsplats under de två första arbetsåren.  Metod: En kvalitativ litteraturstudie har utförts utifrån 13 vetenskapliga artiklar. En systematisk sökstrategi användes som sökmetod, i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna analyserades genom att använda Fribergs femstegsmodell och Patricia Benners teori har använts som teoretisk referensram för studien.  Resultat: Det framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de inte erhöll tillräcklig med kompetens från sin utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta kunde leda till faktorer som stress och problematik i deras sociala liv. Genom att erhålla stöd från kollegor kunde sjuksköterskan utvecklas och utöka sin kompetens vilket förbättrade deras prestation.  Slutsats(er): Nyutexaminerade sjuksköterskor hade både positiva och negativa arbetserfarenheter. Dessa kunde påverka utvecklingen som sjuksköterskan hade inom sin yrkesroll. Genom att utvecklas inom sin yrkesroll kunde sjuksköterskan utöva sina arbetsuppgifter mer effektivt och patientsäkert. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)