Ekonomistyrning i redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Seminariedatum: 13 januari 2017 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Reine Vindebro, Michael Wendwessen och Caroline Åkesson Handledare: Peter W Jönsson Fem nyckelord: Företagsekonomi, ekonomistyrning, MCS, professionella tjänsteföretag, små företag Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ekonomistyrningen ser ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. Ambitionen är att ha en induktiv forskningsansats men innehåller trots det deduktiva inslag. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram tar stöd från forskningsartiklar och kurslitteratur. Empiri: Studiens empiri baseras på fyra intervjuer. Intervjuerna genomfördes på plats i byråerna. Resultat: Vi kan i vår studie fastställa att användningen av ekonomistyrning varierar i de små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer som vi har undersökt. Gemensamt för alla företagen är de använder sig av både formell- och mindre formell styrning, samt resultat- och handlingsstyrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)