Två yrkeskategorier i samverkan : En studie om barnskötares och förskollärares olika yrkesroller och deras framtid i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: I föreliggande examensarbete presenteras en studie om förskollärare och barnskötares syn och tankar kring sina yrkesroller, och de konflikter som kan uppstå, då två yrkesgrupper arbetar sida vid sida, men med olika formellt ansvar. Vad anser de är det viktigaste i sin yrkesroll, och vilka tankar har man om hur yrkesrollerna kommer att se ut i framtiden?Genom en kvalitativ studie med intervjuer av både förskollärare och barnskötare på en förskola, så samlas de material in som utgör underlag för studien. Utifrån forskningsfrågorna, så kategoriserades materialet från intervjuerna, för att sedan presenteras i en löpande text.Vissa skillnader i informanternas uppfattning om yrkesrollerna kunde urskiljas men samtidigt så lyfts det fram att det är viktigt att ta tillvara på allas kompetens oavsett utbildning. I det vardagliga arbetet på förskolan, så menade alla informanter att personligheten är viktigare än själva yrkesrollen och utbildningen, och det är det som gör dig till den pedagog du är. Det framkommer tydligt att man ser positivt på att arbeta i arbetslag med olika yrkesgrupper, men ser samtidigt att barnskötarrollen på sikt är hotad, då många kommuner byter ut barnskötare mot förskollärare. Inom båda yrkesgrupperna ser man en viss fara, då det gäller det ökade kravet på dokumentation. Båda grupperna uttalar en oro för att man glömmer vad som är viktigast för barnen, och att kontakten och bemötandet med barnen kommer i skymundan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)