20 år av samarbete i Arktis

Detta är en L1-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Studien är en analys av det arktiska samarbetets effektivitet i form av det Arktiska Rådet med dess arbetsgrupper. Det mellanstatliga samarbetets effektivitet undersöks efter i vilken utsträckning medlemsländerna i det Arktiska Rådet har uppfyllt de fem mål som fastställdes i samarbetets tidiga styrdokument, Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS). Genom att följa Evert Vedungs beskrivande måluppfyllelseanalys på de mål som de arktiska staterna själva beslutat följa ges en djupare förståelse av mellanstatliga samarbeten kring gemensamma problem. Resultaten analyseras sedan med hjälp av realistisk och liberalistisk teori för att förklara samarbetets utveckling från det Arktiska Rådets bidande fram till idag. Det Arktiska Rådet har lyckats komma en bra bit på vägen att uppfylla de ambitiösa mål som ställdes upp i AEPS, främst vad gäller bekämpandet av de miljöproblem som identifierats i den arktiska regionen. Rådets påverkan är dock i första hand indirekt, då implementeringen av rådets direktiv sker på nationell nivå utanför det Arktiska Rådets ramar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)