Energy supply in Namibia : - Rural needs and possible sustainable solutions

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Jannicke Bjurselius; Heléne Ernow; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Stor delar av Namibias befolkning, närmare 60 procent, saknar tillgång till elektricitet. Svårigheter med elektrifiering av ett land som Namibia uppstår då det både är mycket glesbefolkat och många invånare dessutom har svårt att betala de höga kostnaderna för att få tillgång till det begränsade elnätet. Studien innefattar två viktiga områden för befolkningen; sättet att få tillgång till belysning och matlagning. Både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning inkluderas baserade på intervjuer, frågeformulär samt observationer. Två olika typer av hushåll undersöktes; traditionella och kåkstäder. Trots att sättet att leva och bo skiljer sig mycket mellan de båda typerna har de gemensamt att det är mycket ovanligt med elektricitet, vilket resulterar i liknande tillvägagångssätt för matlagning och för att få tillgång till belysning. Samtliga respondenter lagar mat över öppen eld och använder i huvudsak ved som bränsle. Veden köps på marknader, av vänner eller plockas på egen hand från omgivningarna; detta trots att det finns lagar och regleringar som kan resultera i böter vid skövling av skog. För att kunna få belysning används stearinljus eller paraffinlampor. Framgångsfaktorer för produktframtagning anpassade specifikt för Namibia togs fram. Vikten av en omfattande behovsanalys framkom tydligt under fältstudien. Förståelse för hur folk lever idag och hur deras kunskap ser ut måste forma grunden för framtida produktutveckling. Kunskapen om miljö- och hälsopåverkan måste förankras hos befolkningen. Viktigt är även att kunskap om tillverkning, reparation och användande av produkten stannar i landet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)