Queera Disney : en studie av hur genus skapas och framställs i Disneyfilmer (där karaktärerna inte föreställer människor)

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats med titeln Queera Disney – en studie av hur genus skapas och framställs i Disneyfilmer (där karaktärerna inte föreställer människor), har författats av Kristiina Walker vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsen problematiserar Disneys sätt att skildra genus i filmer där de centrala karaktärerna inte föreställer människor, men som representerar mänskligheten. Film är den dominerande formen av barns medieanvändning och medier spelar en viktig roll i barns lärande och införlivande av normer. Disney har som en av de största filmmakarna ett stort inflytande över barns visuella kultur och bidrar således till hur barn skapar sina uppfattningar om kön och genus. Syftet med denna studie har varit att med hjälp av Judith Butlers genusteorier och Harold Garfinkels etnometodologiska interaktionsperspektiv undersöka hur genus gestaltas och reproduceras i fabelliknande Disneyfilmer. Hur genus framställs i relation till karaktärer där genusens följande egenskaper är oberoende av kropparnas förbehåll, samt vad dessa skildringar kan få för konsekvenser för barns uppfattningar om kön och genus. Uppsatsen redogör för hur genus upprättas och upprätthålls i relation till de olika karaktärerna samt hur heteronormativitet, stereotyper och könsroller skildras. Den empiriska studien utgörs genom en diskursanalys av Disneyfilmerna Toy Story 3 och Monsters studentliv. I studien framkom det att stereotyper reproduceras i relation till de olika karaktärerna, att heterosexualitet är det enda ”normala” samt att ett manligt kön innebär ett maskulint genus och ett kvinnligt kön innebär ett feminint genus. De kvinnliga karaktärerna förknippas med feminina stereotypa karaktärsdrag och handlingsmönster och manliga roller förknippas på motsvarande sätt med maskulina drag. När beteenden utmanas i relation till könen eller avviker från vad som är ”normalt” framstår de som annorlunda och kritiseras. Filmerna ger en bild av ett heteronormativt samhälle där flickor och pojkar åtrår varandra och där pojkarna är överlägsna flickorna. Disney framställer en förvrängd bild av könen som vidare kan begränsa barns uppfattningar om vad som är socialt accepterat och ”normalt” i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)