Preparationstekniker i Skandinavien - likheter och skillnader. En deskriptiv enkätstudie

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

Författare: Samer Khalil; Omar Kadum; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det föreligger skillnader i den prekliniska undervisningen för preparation av en metall-keramisk konstruktion mellan tandläkarutbildningarna i Malmö, Oslo och Köpenhamn, samt om studenterna tillämpar lärd preparationsteknik i sitt kliniska arbete.Metod: Studien utfördes i form av en enkätstudie, där enkäten lämnades ut till sista års studenter på tandläkarutbildningen i universiteten Malmö, Oslo och Köpenhamn. Universiteten valdes utifrån geografiska placeringar i syfte att representera tre skandinaviska länder. Exklusionskriterierna var legitimerade tandläkare och studenter som inte utfört kronterapi kliniskt. I enkäten fick studenterna svara på om de utfört protetiska arbeten i form av fast protetik samt typen av fastprotetik, typ av material de hade preparerat för samt vilken preparationsutformning de använt till respektive material. Resultat: Studentpopulationen var 173. Antal studenter på plast vid utlämningstillfällena var 110. Totalt besvarade 65% av studenter från Malmö, 71% av studenter från Oslo och 55% av studenter från Köpenhamn. Enkäterna lämnades ut vid obligatoriska föreläsningar och samlades in vid samma tillfälle vilket gav en svarsfrekvens på 100%, baserat på antalet studenter som tilldelades enkäten. Vid Malmö universitet utförde 48,3% av studenterna en preparation för en metall-keramisk (mk) krona, 63% vid Köpenhamn-, och 83% vid Oslo- universitet. Antalet studenter som tillämpade chamferpreparation inför en metall-keramisk konstruktion kliniskt i Malmö universitet var 100%, 50% i Köpenhamn samt 51,7% i Oslo. För en mk preparation valde 36% av studenterna i Köpenhamn- och 38% i Oslo- universitet en kombinerad chamfer + slice-preparation. Konklusion: Det finns skillnader i val av klinisk behandling jämfört med utlärd preklinisk behandling vid utbildningar i Oslo och Köpenhamn. De prekliniska momenten stämmer bättre överens med det kliniska momentet i Malmö. Behandling bör i den grad det är möjligt vara baserad efter kliniska metoder som har vetenskapligt stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)