Arbetsplatsen som lärmiljö för personer med Aspergers syndrom - hinder och möjligheter?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Det övergripande syftet med uppsatsen var att skapa förståelse för vilka hinder och möjligheter gällande lärande som finns på en arbetsplats och i arbetslivet för personer med Aspergers syndrom. För att besvara det har jag studerat de teoretiska kopplingarna mellan Aspergers syndrom och lärande i arbetslivet samt analyserat och diskuterat hinder och möjligheter för dessa individers lärande i arbetslivet. Jag har även diskuterat personer med Asperger syndroms möjligheter på arbetsmarknaden samt resonerat kring dessa i relation till arbetsmarknaden. Uppsatsens ansats är induktiv och kvalitativ, och jag har använt en explorativ och teoretisk studie för att besvara mitt syfte. I uppsatsen har jag kommit fram till att ett flertal faktorer påverkar personer med Aspergers syndroms möjlighet till lärande på arbetsplatsen. Några av dessa är funktioner som finns hos individen med Aspergers; exekutiva, sensoriska och kommunikativa funktioner. Andra faktorer som påverkar är relaterade till arbetsplatsen och dess möjlighet och förmåga att ge det stöd som underlättar eller behövs för personer med Aspergers möjlighet till lärande på densamma. Gällande stödet har jag kommit fram till att det som underlättar och är bra för personer med Aspergers syndrom generellt är bra även för andra anställda på en arbetsplats som inte har Aspergers. Vidare forskning inom ämnet skulle kunna göras i empirisk form, med fördel med utgångspunkt i vad personer med Aspergers syndrom själva tycker om sin situation i relation till arbetsmarknaden och lärande. Även andra frågor i relation till ämnet hade varit en intressant utgångspunkt för vidare forskning. I uppsatsen används genomgående förkortningen AS för Aspergers syndrom och NT för Neurotypisk, det vill säga personer som inte har Aspergers.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)