På väg till rampljuset : En studie i hur nya kvinnliga artisters varumärkesidentitet skapas av musikbolagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur musikbolagen skapar ett varumärke kring deras artister. Frågeställningarna kretsar kring varumärkesskapande, hur samarbetet mellan kvinnliga artister och musikbolagen de tillhör ser ut i de olika stadierna av artisternas karriärer. Jag ställde mig också frågan hur mycket artisternas karriärer påverkas av att de är kvinnor och hur relationen mellan sociala medier, artister och musikbolagen ser ut.    Uppsatens fokus ligger till största del på den svenska musikindustrin men eftersom båda musikbolagen rör sig utanför Sverige, fanns den internationella marknaden i bakgrunden under studiens gång.    Den metod som valts för denna uppsats var den kvalitativa forsknings intervjun. Det skedde tre stycken intervjuer med fyra kvinnor inom musikbranschen och som jobbar på den musikbolag som är fokuset för denna studie. De musikbolag som besöktes var Playground Music, Universal Music Group och MTA Production. Intervjuerna var uppbyggda kring varumärkesskapandet kring en artist, hur man skapar en långsiktig karriär, sociala mediers betydelse för artister idag och hur kvinnliga artisters karriärer ser ut.    Resultatet blev en tydligare bild kring hur musikbolagen jobbar med artister i stort samt vad de tyckte var viktigt att tänka på som musikbolag och artist. Playground Music och Universal Music skiljer sig i storlek men i grunden vill de båda samma sak: att ge en röst och en plattform för kreativa artister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)