Att stanna kvar : En studie om idrottslärare som stannar kvar i yrket ur ett salutogent perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Viktor Von Bothmer; Emil Grändås; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att ur ett salutogent perspektiv undersöka vad som påverkar idrottslärare att stanna kvar inom idrottsläraryrket. Syftet har lett fram till följande mer preciserade frågeställningar Hur skattar idrottslärare sin känsla av sammanhang(KASAM) i relation till sitt yrkesutövande? Vilka faktorer uppfattar lärare ger en positiv respektive en negativ inverkan på att stanna i yrket? Metod Vårt urval har begränsats till fyra idrottslärare som alla har jobbat över 26 år i yrket. Vi använde oss av både intervjuer (huvudmetod) och ett skattningsformulär som metod. Formuläret utgår från Antonovskys KASAM-formulär. Teoretiskt ramverk för analys och tolkning av studiens empiri har varit Antonovskys KASAM-teori. Resultat Respondenterna nämner olika faktorer som motiverade dem att stanna i yrket. Positiva psykosociala faktorer är tungt vägande skäl att stanna kvar. Framförallt är det bra kollegor som ger energi i arbetet, den nära kontakten med elever och ett välfungerande samarbete med ledningen som är viktiga faktorer. Alla respondenterna ansåg sitt yrke vara meningsfullt och såg inte den ekonomiska faktorn som en anledning att lämna yrket trots att ingen var nöjd med lönen. Idrottslärarna i vår studie har i genomsnitt ett högt KASAM vilket visar på att de överlag är nöjda med sitt yrkesval. Slutsats Det är viktigt för lärarna att ha motiverande faktorer för att stanna kvar i yrket. Våra respondenter utryckte betydelsen av psykosociala faktorer och att yrket känns meningsfullt som skäl till att de stannat kvar över tid. Sammantaget bidrar dessa faktorer till en känsla av sammanhang. Antonovsky beskriver meningsfullhet, som en viktig del i att skapa sammanhang. Meningsfullhet kan i sin tur användas för att motverka stressorer i arbetet. Om läraren har tillräckliga resurser för att möta de stressorer hen ställs inför finns förutsättningar för hen att fortsätta arbeta inom sitt yrke över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)