”Är det här Aspergers som yttrar sig nu eller är det bara en slö tonåring?” : En kvalitativ undersökning om arbetsgruppers förhållningssätt kring funktionsnedsatta på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

Denna studie är en del av ett större projekt, ”Tillit och tillväxt”, angående funktionsnedsättningar i ett tillväxtperspektiv. Studien avser att undersöka vilka attityder och förhållningssätt som en arbetsgrupp har gällande anställda med någon form av funktionsnedsättning på arbetsplatsen. Två fokusgrupper med fyra deltagare i varje grupp genomfördes med avsikt att besvara syftet. Fokusgrupperna tog plats på två företag som var i enlighet med projektets ramar; Region Värmland - en större regionalstyrd organisation - och Innebandybutiken, som är ett mindre privatägt företag med en handfull anställda.

Materialet från fokusgrupperna analyserades genom en tematisk analys, vilket innebar att dela upp och kategorisera samtalen i olika teman. De slutgiltiga temana analyserades med stöd från tidigare forskning. Resultat från fokusgrupperna tyder på att arbetsgrupper som under någon period varit i kontakt med funktionsnedsatta på arbetsplatsen har ett öppnare förhållningssätt gentemot funktionsnedsättningar. De är medvetna om att definitionen i sig är bred och innefattar många olika typer av hinder och diagnoser, vilket innebär att eventuella åtgärder är individanpassade.Det finns en förståelse att en funktionsnedsättning inte nödvändigtvis innebär en nedsatt arbetsförmåga, vilket de inte tror är lika kännbart i organisationer och företag som inte haft kontakt med personer med funktionsnedsättningar. Resultatet föreslår dessutom en möjlig en koppling mellan en hög kreativitet med en trivsam social miljö och ett öppnare förhållningssätt till funktionsnedsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)