Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott

Detta är en L2-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Detta är en B-uppsats inom datasäkerhet och datajuridik. Uppsatsen består av först en litteraturstudie. Där tar vi upp vilka hot som finns mot information som hanteras med hjälp av datorer. Med hjälp av olika säkerhetsverktyg ökar man skyddet mot hoten. Vi beskriver de vanligaste verktygen som företag och även privatpersoner använder sig av. Ämnet dataintrång förklaras samt en beskrivning av externt- och interntdataintrång. I och med IT-utvecklingens snabba framväxt och förändringar på samhället ger det nya tillfällen till brott, ökningen av brott kan bero på att det finns en ökad skicklighet hos förövarna samtidigt som skyddet är svagt. Vad lagen säger om IT-brott och vilken lag som hanterar dataintrång tas upp. I empiridelen har vi studerat olika rättsfall för att se hur dataintrång har skett i verkligheten, samt några olika tidningsartiklar som berättar om olika databrott. Uppsatsen avslutas med diskussion, där vi kopplar ihop teorin och empirin med varandra för att få en helhetssyn över valt ämne. Problemet dataintrång är komplicerat och det finns ingen enkel lösning för att motverka att sådana brott sker För att komma åt dem som utför brotten lagen ses över och vad gäller den svaga säkerheten så får datoranvändarna se över skyddet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)