Sugardating utifrån ett åklagarperspektiv och polisiärt perspektiv : Skillnader och likheter utifrån yrkesroller

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte var att ta reda på om det finns skillnader och/eller likheter mellan åklagares och polisers uppfattningar gällande sugardating. Studien ämnade också att ta reda på om sugardating som koncept bör eller inte bör omfattas av lagen om, köp av sexuell tjänst utifrån dess kriminaliseringsgrunder, samt om sugardating kan vara en inkörsport till prostitution. Studien hade en kvalitativ ansats och bestod av semistrukturerade intervjuer med tre åklagare och tre poliser. Intervjudeltagarna valdes med strategiska urval samt snöbollsurval och utgår ifrån ett induktivt tillvägagångssätt som innebär att studien inte grundar sig i någon teori. Den befintliga forskningen kring sugardating är tunn och det finns många kunskapsluckor att fylla. Tolkningen av resultatet visade att de olika yrkeskategorierna hade samstämmiga uppfattningar om sugardating: att sugardating utifrån de ärenden som de hanterar är förtäckt prostitution. Åklagarnas och polisernas uttalanden om vilka inslag som kan förekomma i sugardating styrker den tidigare forskningen, att sugardating kan vara en kombination mellan dating och eskortverksamhet. Det upptäcktes dock vissa skillnader i perspektiven mellan de två yrkeskategorierna, en av skillnaderna var medvetenheten hos dem som agerar sugarbabes. Deltagarnas uppfattning var överensstämmande om att sugardating som koncept är problematiskt och att det är en inkörsport till prostitution.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)