Faktorer på akutmottagningar som påverkar sjuksköterskans triagearbete : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Akutmottagningen är en komplex arbetsplats med ett oförutsägbart inflöde av patienter dygnet runt. Hälso- och sjukvård skall ges på lika villkor och patienter med störst behov skall ges företräde. Idag är situationen ofta att antalet patienter överstiger akutmottagningens resurser och därför används idag triagesystem som syftar till att fastställa vilken medicinsk angelägenhetsgrad patienten har och därigenom säkerställa att den som har störst behov får träffa läkare först. Triagearbetet är en central del av sjuksköterskans uppdrag på akutmottagningen. Syfte: Att belysa faktorer på akutmottagningar som påverkar sjuksköterskors triagearbete. Metod: Litteraturöversikt som inkluderade tolv kvalitativa och 4 kvantitativa artiklar. Databassökningar genomfördes mellan december 2018 och februari 2019. Analysen baserades på integrerad innehållsanalys vilket innebar att likheter i artiklarna identifierades och kategorier och underkategorier framträdde. Resultat: Litteraturöversikten resulterade i två huvudkategorier med tre underkategorier vardera. I kategorin kompetens ingick underkategorierna erfarenhet, utbildning och informationsinhämtning och personliga egenskaper. Här framträdde hur sjuksköterskans förmåga att utföra triagearbete och göra korrekta prioriteringsbedömningar var kopplat till utbildningsnivå och erfarenhet av akutsjukvård men också att attityder och förmågan tolka patientens sammantagna symtombild och bakgrundsinformation påverkade. I kategorin arbetsmiljö ingick arbetsbelastning, fysisk miljö och kommunikation och samarbete. Här konstaterades att hög arbetsbelastning och tidspress upplevdes som stressande och hindrade möjligheterna att ta korrekta triagebeslut. Begränsningar i den fysiska miljön ledde till försvårad informationsinhämtning medan bra kommunikation sjuksköterskor emellan samt tvärprofessionellt samarbete ökade förmågan att utföra triagearbete med god kvalitet. Slutsats: Denna litteraturöversikt visar på att det finns flera faktorer som påverkar sjuksköterskans triagearbete. Sjuksköterskan behöver ha hög kompetens, god arbetsmiljö och samarbetsförmåga för att prestera arbete med hög kvalitet. Nyckelord: Triage, Akutmottagning, Sjuksköterska, Faktorer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)