Funktionella lärare-elevrelationer: en balans mellan lärarens pedagogiska och personliga yrkesroll : En kvalitativ intervjustudie med gymnasieelever

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Felix Falk; Jennifer Karlsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse gällande gymnasieelevers uppfattningar kring lärare-elevrelationer. De frågeställningar som formulerades för studien var följande:  Hur uppfattar och beskriver gymnasieeleverna funktionella respektive dysfunktionella lärare-elevrelationer?  Vilka faktorer anser gymnasieeleverna kan påverka lärare-elevrelationer?  Vilka uppfattningar kring gränser mellan lämpligt och olämpligt inom personliga lärare-elevrelationer finns bland gymnasieeleverna?  Metod Denna studie hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever från tre olika städer i Sverige. Studien utgick från ett relationellt synsätt på pedagogik och en kvalitativ innehållsanalys användes som metod för databearbetning.    Resultat Av studien framkom att det finns varierande åsikter gällande vilka faktorer som har störst påverkan på lärare-elevrelationer samt vilka uppfattningar som finns kring gränser mellan lämpligt och olämpligt inom relationerna. Respondenterna ansåg att trygghet och motivation är avgörande faktorer för att relationen ska uppfattas funktionell. Lärarens personliga engagemang och omsorg för eleverna i kombination med en god pedagogisk förmåga verkar bidra till en trygg lärandemiljö som stimulerar elevernas motivation.    Slutsats  Studiens resultat tyder på att uppfattningen kring lärare-elevrelationer är individuell och till stor del påverkas av personkemi. Det visade sig att en lärare-elevrelation anses vara funktionell om det råder balans mellan lärarens pedagogiska och personliga relation till eleven. Om relationen blir för nära och personlig respektive för pedagogisk och distanserad löper den risk att förlora den eftersträvade balansen och således bli dysfunktionell.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)