Förtätningens inverkan på grönområdena vid Skånes universitetssjukhus i Malmö : sjukt värdefulla grönytor att ta vara på

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om hur förtätning kan komma att påverka grönytor samt grönytors betydelse för människans välbefinnande. Vi har också konkret studerat grönytor vid Skånes Universitetssjukhus, och ger förslag på hur en av dessa grönytor kan vidareutvecklas. Förtätning anses idag vara en hållbar strategi för att möta urbanisering och tillväxt. Det finns fördelar med förtätning, men det uppkommer också problem och utmaningar vid planering och genomförande av en tät stad. En utmaning är utveckling och förvaltning av nya och befintliga grönområden. Det finns en risk att förtätning innebär en försämring eller förlust av sådana områden. Grönområden har stor betydelse för hur människor upplever sin närmiljö, men den faktorn kommer ofta i skymundan i stadsförtätningsprocessen. För att upprätthålla en god livsmiljö i staden är det viktigt vid förtätning att även ha fokus på att förbättra kvaliteten på befintliga grönområden, öka tillgängligheten till dem och skapa nya gröna områden. Studier har visat att människor som har tillgång till grönområden i sin närmiljö har bättre allmän och psykisk hälsa och färre hälsoproblem än de utan. Att vara omgiven av rik och varierad växtlighet har flera mätbara effekter så som snabbare återhämtning vid sjukdom, sänkning av blodtrycket, minskad stress och ökad koncentrationsförmåga. Det är därför värdefullt med bra grönytor i sjukhusmiljö. Många sjukhus är belägna både i närheten av och inne i städer vilket kan innebära en begränsad tillgång till grönområden. Sjukhusområden har historiskt sett genomgått många utbyggnader och förtätningar långt innan den “allmänna förtätningsstrategin” uppkom. Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö har under sin drygt 100- åriga historia genomgått en drastisk förvandling från ett mindre lasarett beläget i en park i stadens utkant till ett stort universitetssjukhus placerat mitt i staden. Just nu pågår ytterliggare en förtätning av norra SUS, som även kommer att påverka befintliga grönytor i det området. Ambitionen från regionen och kommunen är också att skapa grönområden i området med hög kvalitet. I examensarbetet ingår en fallstudie och analys av grönområdena i SUS norra del, och ett mer detaljerat gestaltningsförslag för en utvald del av samma område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)