Barn med Downs syndrom : Pedagogers arbetssätt kring språk och interaktion i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper pedagogen kan behöva i sitt arbete med barn som har diagnosen Downs syndrom samt vilka arbetssätt som tillämpats i förskolan. När vi benämner ordet pedagoger syftar vi på all personal i förskolan vilket inkluderar både barnskötare och förskollärare.Studien baseras på fyra respondenters erfarenheter av yrket som assistent till barn med diagnosen Downs syndrom. Vi har använt oss av intervju som metod för att få så konkreta och ingående svar som möjligt. Resultatet baseras på respondenternas intervjusvar och i diskussionen har vi kopplat resultatet till tidigare forskning. Resultatet i studien visar att pedagogerna som arbetar med barn som har diagnosen Downs syndrom har ett stort ansvar främst när det gäller barnens språkliga utveckling. Vi har även kunnat konstatera att barn som har diagnosen Downs syndrom behöver få tillgång till hjälp och stöd i verksamheten genom en assistent som ser till barnets behov.Under studien har vi främst riktat oss mot barn som har diagnosen Downs syndrom för att vi ville få en djupare kunskap om diagnosen. Alla respondenter som deltog under studien hade erfarenheter kring arbetet med barn som har diagnosen Downs syndrom. Vi kan dock se att all information vi fått fram under studien även skulle kunna gynna barn som har någon annan form av språksvårighet eller diagnos.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)