Blivande föräldrapars tankar och attityder kring amning och amningslängd : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Intervjuer med mammor har visat olika anledningar till att amma. Exempelvis nämndes hälsofördelar för barnet, att ge barnet tröst eller att amning ansågs vara biologiskt normalt. I intervjuer med pappor framhävs amning som både positivt och negativt. När blivande föräldrapar intervjuats om attityder kring amning har önskan om partnerns delaktighet lyfts fram som ett nytt bidrag till tidigare forskning.  Syfte Syftet med studien var att undersöka blivande föräldrapars tankar och attityder kring amning och amningslängd.  Metod Sex blivande föräldrapar intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in för att sedan ordagrant transkriberas och analyseras med kvalitativ innehållsanalys.   Resultat De blivande föräldraparen kunde se att det fanns både positiva och negativa aspekter kring att amma, och de uttryckte en öppenhet gentemot andra alternativ så som modersmjölksersättning. Paren upplevde att man kunde amma för länge och det framkom olika faktorer som för paren skulle kunna påverka deras val av amningslängd. De uttryckte en kluven inställning till längre amning och funderade på om det fanns något syfte med att amma ett äldre barn. I intervjuerna framkom att det var viktigt för både den gravida och partnern att partnern skulle vara delaktig i matningen av barnet.   Slutsats Trots att paren planerat att amma var det inget måste att fullfölja planen, och paren uttryckte generellt en avslappnad inställning gentemot amning. Mer information under graviditeten skulle kunna minska osäkerheten kring hur länge amningen kan ske samt vilket syfte amningen kan ha när barnet börjar äta annan mat. Det var viktigt att partnern skulle involveras i kommande amning och paren berättade att ett sätt att uppnå detta kunde vara genom användandet av nappflaska. Om detta skulle visa sig ha en negativ påverkan på amningsfrekvensen kan det vara viktigt att ge information kring hur partnern kan vara delaktig och nära på ett sätt som inte konkurrerar ut amning.           

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)