Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen. En kvalitativ studie från enhetschefers perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse och kunskap gällande konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen, specifikt inom särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst). Studien grundar sig på enhetschefers perspektiv med erfarenhet av att arbetat som enhetschef inom särskilda boenden och ordinära boenden. I studien undersöktes enhetschefers upplevelse av konflikt och konflikthantering, samt vilka stödresurser de anser att de behöver för att hantera konfliktfyllda situationer. Studien har utförts med kvalitativ metod och det empiriska materialet består av sex semistrukturerade intervjuer. Respondenterna består av sex enhetschefer inom äldreomsorgen. Den insamlade datan har analyserats med hjälp av tematisk analys och bygger vidare på en teoretisk ram av Human resource- perspektivet, konfliktologi och konflikthantering samt maktorientering. Vår studie visade att enhetschefer inom äldreomsorgen upplever att vissa konflikter betraktas som mer naturliga i verksamheten än andra, exempelvis konflikter som involverar medarbetare. En del konflikter upplevs mer påfrestande och krävande, som konflikter med chefskollegor och anhöriga till de äldre. Studien visade vidare också att chefer önskar få handledning och kompetensutveckling för att kunna hanteras svårlösta konflikter. En generell slutsats var även att enhetschefer upplever att vara neutral och att inte värdesätta är en viktig konflikthaneringsstartegi. De beskrev även att prioritera vilka konflikter som ska hanteras samt att låta medarbetarna vara en del av beslutsprocessen är andra viktiga konflikthanteringsstategier.Nyckelord: socialt arbete, chefskap, kommunal äldreomsorg, konflikthantering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)