Betydelsen av känslomässigt stöd - En kvalitativ studie om känslomässigt stöd före, under och efter familjehemsplacering

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka varifrån unga vuxna, som i sin barndom eller ungdom varit familjehemsplacerade, har fått känslomässigt stöd före, under och efter sin familjehemsplacering. Frågeställningarna i studien har därmed varit (1) var eller hos vem har deltagarna hittat sitt känslomässiga stöd före, under och efter familjehemsplaceringen och varifrån får de det idag? Vilken roll har biologiska föräldrar, familjehemsföräldrar och socialtjänst i det känslomässiga stödet? Och (2) hur har det känslomässiga stödet, eller avsaknaden av detta, påverkat dem? Studien har följt ett socialkonstruktivistiskt och hermeneutiskt perspektiv och som metoder har semistrukturerade intervjuer och narrativ analys använts. I studien förekom två undersökningsgrupper. Den primära undersökningsgruppen har varit unga vuxna i åldern 19-30 och som varit familjehemsplacerade i sin barndom/ungdom i Sverige. För att få ytterligare ett perspektiv på hur känslomässigt stöd kan se ut bland barn och unga som varit familjehemsplacerade, har vuxna som varit familjehemsföräldrar varit den andra undersökningsgruppen. Sex personer har deltagit, varav fyra varit familjehemsplacerade och två varit familjehemsföräldrar. Resultatet i studien har visat att de familjehemsplacerade barnens/ungas tillgång till känslomässigt stöd har varierat under åren. Detta har berott på olika omständigheter, som exempelvis byte av boende, bestämmelser från socialtjänst gällande umgänge, tillgång till professionell samtalskontakt samt tillgång till nära relationer som familj, släkt, vänner och partner. Faktorer som även har påverkat det känslomässiga stödet var stödgivarens färdigheter att kunna ge ett hjälpsamt känslomässigt stöd, anknytning mellan givare och mottagare samt resiliens. En slutsats har därför konstaterats vara att ett kvalitativt känslomässigt stöd är beroende av situation, relation och individuella skillnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)