Amorteringskravet - betalar utsatta områden för finansiell stabilitet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den 1 juni 2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav i Sverige med målsättningen att bromsa skuldsättningen för svenska hushåll och än idag är effekterna av amorteringskravet ett väl omdiskuterat ämne bland forskare. Denna studie undersöker de effekter som amorteringskravet haft på bostadsrättspriserna i Malmö kommun, för att sedan särskilja på om effekterna ter sig olika beroende på om området är definierat som utsatt eller inte. Effekterna mäts empiriskt i form av en difference-in-differences metod där Köpenhamns kommun agerar kontrollgrupp. Metoden består av tre regressionsanalyser som genomgående görs i ekonometriprogrammet Gretl, som bygger på paneldata över 56 observationer vardera mellan januari 2014 och december 2020. Resultaten från studien är signifikanta och tyder på en prisnedgång för samtliga områden i Malmö kommun efter amorteringskravets införande. Det visar sig att effekterna på det utsatta områdets genomsnittliga kvadratmeterpriser är betydligt högre jämfört med det område som inte är utsatt. Samtliga resultat tyder därför på att utsatta områden är mer priskänsliga för förändringar på marknaden. Målet med amorteringskravet är att skydda den finansiella stabiliteten genom att minska hushållens betalning, vilket utifrån studien visar sig fungera. Men även om detta mål uppfylls, så är det ägare av bostadsrätter i utsatta områden som får betala för det. Slutsatsen dras därför att det utsatta området drabbats hårdare av amorteringskravets införande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)