Närståendetransaktioner på aktiemarknaden : Om ändamålsenligheten av nya 16 a kap. aktiebolagslagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Clara Sohlberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)