Lärares betygsättning i ämnet Idrott och Hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Genom att intervjua fem lärare från olika skolor, i syfte att ta reda på lärares tillvägagångssätt i bedömning och betygsättning kom vi fram till att lärare har liknande tillvägagångssätt gällande anteckningar under/efter lektioner, om det finns tid. För att sedan vid bedömning och betygsättning av eleverna använda dessa som underlag. Dels för att kunna använda som konkreta underlag/bevis för idrottslärarna och dels för elever/föräldrar om ett betyg skulle behöva motiveras. Däremot får våra intervjuade lärare in de olika momenten på olika sätt i undervisningen, och menar att det bland annat är tidsbrist och ekonomiska faktorer som avgör hur mycket tid olika moment får i undervisningen. Ju mindre tid olika moment får, desto mer avgörande blir de i den totala betygsättningen. Då eleverna ska prestera så bra de kan samtidigt som läraren ska försöka bedöma och betygsätta varje elev under en kort tid.Ingen lärare sa sig prioritera något moment. Vi såg dock att endast en lärare testade moment som risker och skadeförebyggande i form av skriftliga prov. Till skillnad från Hälsa, där flera lärare hade teoretiska prov/inlämningar. Faktorn kvarstår att vissa lärare prioriterar olika moment beroende på olika faktorer, utöver ekonomiska ramar.Då lärarna sa att det var viktigt med dokumentation för att sedan kunna veta vad varje elev hade för kunskaper i de olika momenten, så undrar vi om alla moment har tillräckliga underlag. Detta leder då till att andra noterade dokument kanske tas in mer i bedömningen och betygsättningen, vilket då visar att vissa moment prioriteras mer än andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)