Gestaltningsteknikernas påverkan : en studie i visuell representation

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Inom visuella och kreativa yrkesområden används många olika gestaltningstekniker under skapande processer, från den enkla skissen under projektets tidiga stadie till den färdigställda intrikata tredimensionella modell. I användandet av dessa slags olika tekniker finns ett behov av att förstå hur de olika teknikerna fungerar och vad de förmedlar. Inom denna masteruppsats har tre olika gestaltningstekniker studerats för att undersöka hur de fungerar vid avbildandet av samma motiv. De tre teknikerna som studerats är blyerts (snabbskissande), flytande tusch och modellbygge. Det valda motivet är en utvald del av Sundspromenaden i Malmö. Utifrån denna plats har fyra olika vyer valts att fokusera på (se figur 8). Innan de visuella representationerna av platsen skapats utfördes platsanalyser utifrån Jan Gehl och Kevin Lynch för att förstå platsens utformning och hur platsen används. Platsanalyserna visade att platsen främjar varierad mänsklig aktivitet så som umgänge och rörelse. De skapade representationerna av platsen (se figur 9-11) analyserades utifrån en semiotisk bildanalysmetod där representationerna studeras utifrån dess denotativa och konnotativa betydelser. Bildanalyserna av de snabba blyertsskisserna, tuschteckningarna och modellen visade att gestaltningsteknikerna skiljde sig åt rent utformningsmässigt men att de förmedlade liknande upplevelser av platsen. Platsens atmosfär förmedlades vid användning av de tre olika teknikerna även att de skiljde sig åt utifrån ett estetiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)