Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsvikt förekommer hos ungefär 2 % av Sveriges befolkning och har hög dödlighet bland äldre. Hjärtsviktspatienter har ett försämrat hälsotillstånd samt sämre livskvalitet relaterat till symtombilden. Egenvård är en betydelsefull del av behandlingen vid hjärtsvikt. Genom ökad kunskap och förståelse för patienters upplevelser kan sjuksköterskan ur ett salutogent förhållningssätt främja egenvårdsförmågan och öka livskvaliteten.Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt.Metod: En litteraturöversikt baserat på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som är inhämtade från databaserna CINAHL och PubMed.Resultat: Tre huvudkategorier presenteras i resultatet som beskriver patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt vilka är: Upplevelser av ett fysiskt och socialt begränsat liv, Emotionella reaktioner av ett förändrat liv samt Upplevelser av bristande egenvård, information och kunskap.Slutsats: Att leva med hjärtsvikt innebär fysiska, psykiska och sociala begränsningar i vardagen. Hjärtsviktspatienternas egenvårdsförmåga har betydelse för hantering av begränsningarna. Genom att tillämpa ett salutogent förhållningssätt kan sjuksköterskor få kunskap och förståelse för begränsningar samt vilka resurser som behövs hos varje enskild patient och därmed erbjuda stöd som främjar egenvårdsförmåga och livskvaliteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)