Motivationsfaktorer för fysisk aktivitet hos äldre

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå

Författare: Annika Andersson Glemring; Helena Hurtig; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund; antalet äldre i Sverige ökar och får en högre medellivslängd. En viktig förutsätt-ning för att bevara sin hälsa är att kunna röra på sig och att vara fysiskt aktiv. Distriktsskö-terskans förmåga att anpassa information, modeller och strategier till individens nivå och livs-värld har en avgörande betydelse för vårdarbetet.

Syfte; syftet med arbetet var att identifiera faktorer som kan motivera den äldre människan till att vara fysiskt aktiv.

Metod; en empirisk enkätstudie genomfördes på en motionsanläggning i en medelstor stad i västra Sverige. Studien riktade sig mot äldre personer fyllda 65 år och deltagandet var frivil-ligt. Enkäter placerades ut i styrketräningslokal och i badhus under fyra veckor. Datamateri-alet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

Resultat; enkäten besvarades av 73 personer mellan 65-97 år. Analysen resulterade i tre hu-vudkategorier och 16 underkategorier. Huvudkategorierna var; faktorer som motiverar den äldre till fysisk aktivitet, faktorer som motiverar den äldre till ökad fysisk aktivitet och hinder hos den äldre för fysisk aktivitet.

Konklusion; i studien har vi funnit användbara motivationsfaktorer och även hinder för att den äldre människan ska vara fysiskt aktiv. Det visar på att det finns möjlighet att med enkla medel ge fysisk aktivitet en större plats i distriktssköterskans preventiva och behandlande arbete. Förslag på vidare forskning kan vara att driva projektarbete med de äldre på grupp-nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)