Använder skolan samhället för kunskapsinhämtning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Vårt syfte är att se om dagens skola arbetar med kunskapsinhämtning ute i samhället ­ som ettkomplement till den ordinarie undervisningen, och i så fall hur?Våra frågeställningar är, för det första; är det är värdefullt att söka kunskap utanför skolan? För det andra; vilkaställen och tillfällen lämpar sig bäst för kunskapsinhämtning utanför skolan? För det tredje; är det någon skillnadpå kunskapen från klassrummet gentemot den från samhället?Huvudfråga: Använder skolan samhället för kunskapsinhämtning?Metod: IntervjuerMaterial: Litteratur och intervjusvarResultat: Våra resultat visar att alla skolor använder samhället för kunskapsinhämtning. De visar även att allalärare och elever anser det vara värdefullt. Resultatet visar också att klassrummet har sitt givna värde. Vi visar påkonkreta exempel och funderingar från lärare och elever hur de arbetar och hur de skulle vilja arbeta utanförklassrummet.Betydelse för läraryrket: Vi betonar vikten av en varierad undervisning så tillvida att man utöverundervisningsmetod ser nyttan i att emellanåt gå utanför klassrummet för att studera vissa praktiskt företeelser,t.ex. att se hur något fungerar rent fysiskt.II

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)