Mindfulness och dess effekt på uppmärksamhets- och perceptionsförmåga bland tävlingsinriktade idrottsutövare: En experimentell pilotstudie. :

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF); Högskolan i Halmstad/Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF)

Sammanfattning:

Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av en dos mindfulness session på 45 minuter och dess relation till: (1) Upprätthållandet av uppmärksamhetsförmågan, (2) exekutiv uppmärksamhetsförmåga samt (3) perceptuell förmåga. En experimentell studie genomfördes på idrottare (n=48) som uppfyllde särskilda krav för att få ingå i studien. Resultatet visade inga signifikanta skillnader gällande samtliga tre variabler mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat och implikationer i förhållande till tidigare forskning, med stöd av teoretiska referensramar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)