BIBLIOTERAPIN OCH PROFESSIONEN : Biblioterapins roll som professionsstärkande bibliotekariekompetens

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om biblioterapi som utbildning och kompetens skulle kunna fungera stärkande för bibliotekarieprofessionen. Detta undersöktes genom att besvara följande forskningsfrågor: Hur definieras och tolkas begreppet och praktiken biblioterapi? I vilket läge befinner sig biblioterapi i Sverige idag? Hur skulle biblioterapi kunna vara en professionsstärkande bibliotekariekompetens? Studien är baserad på ett empiriskt underlag i form av fyra semistrukturerade intervjuer med utvalda personer som har aktuell koppling till biblioterapi i Sverige. I ljuset av professionsteori och tidigare forskning om biblioterapi och bibliotekarieprofessionen visar studien att definitionen av biblioterapi inte är samstämmig i Sverige, som verkar befinna sig i sökandefasen gällande begreppet som kunskapsområde. Resultatet pekar på att biblioterapi fyller en viktig funktion som kompetensutveckling för bibliotekarier vilket i sig är stärkande i den professionella rollen, samt är uppskattat och starkt förankrat inom biblioteksväsendet. Slutsatsen av studien är att biblioterapi skulle kunna vara en professionsstärkande bibliotekariekompetens om begreppet tydligt definierades inom biblioteksvärlden och om fler uttalat professionsstärkande strategier genomfördes i enlighet med professionella projektet och nätverk samt målmedveten etablering inom utbildning, profession och praktik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)