Att upprätta ett konsignationslager – en best practice

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Products

Sammanfattning: I en mer global och konkurrensutsatt marknad krävs, i allt större utsträckning, att företag väljer att differentiera sig med specifika kundlösningar istället för den enskilda produkten. Genom att, tillsammans med kunden, skapa värde knyter man denna närmare till sig. Ett konsignationslager är en strategisk lagerlösning för att minska avstånden mellan kund och leverantör samt att minska kedjans totala lagerkostnad. SCA Timber har begränsad erfarenhet kring konsignationslager. Av den anledningen har det funnits oklarheter kring hur arbetet bör organiseras. Syftet med studien är att ta fram en best practice för hur SCA Timber ska arbeta med upprättandet av framtida konsignationslager. Studien är en multipel fallstudie av fyra verksamheter inom SCA och baseras på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med respondenter som varit inblandade i upprättandet av konsignationslager. Det empiriska materialet består av fjorton intervjuer. Studien utgår ifrån ett teoretiskt ramverk bestående av teorier kring projekt, kritiska framgångsfaktorer i projekt och skapandet av nyttjandevärde. Resultatet visar att det finns betydande skillnader i hur de olika verksamheterna arbetat under upprättandet av konsignationslager även om det övergripande ramverket och processerna liknar varandra. De skillnader som bedöms som de mest betydelsefulla för att möjliggöra framgång går enligt studien att koppla till en initialt kritisk granskning av projektets potential och risker. Varje projekt är unikt utifrån de förutsättningar som råder men de översiktliga dragen ses i studien som generella vilket möjliggör skapandet av en best practice.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)