Att skapa ideala medarbetare - kompetensutveckling som styrningsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Mot bakgrund av det vida användandet av kompetensbegreppet i dagens arbetsliv vill vi med diskursanalytiska verktyg granska ett urval av organisationer med fokus på hur kompetens och kompetensutveckling framställs i olika policydokument. Syftet är att synliggöra hur begreppen kompetens och kompetensutveckling skrivs fram inom olika organisationer.Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter utgår från Michel Foucaults diskursteori samt Foucaults perspektiv på makt och kunskap, detta för att belysa studiens intressefrågor. Även begreppet kompetens redogörs för i uppsatsen och presenteras i relation till verksamheternas policydokument. Dessa teorier och perspektiv är centrala och används i studien i ett försök att förstå de aktuella verksamheternas framställning av begreppet kompetens och kompetensutveckling. Metod: Studiens metodologiska utgångspunkt är en diskursanalys som bygger på Foucaults teorier och synsätt, av de utvalda verksamheternas offentliga dokument i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. Materialet som har analyserats är policydokument rörande kompetensutveckling och utbildning inom arbetsplatsen.Resultat: Resultaten visar att det existerar skillnader i framställning av kompetensbegreppet och kompetensutveckling inom de olika verksamheterna. Genom resultaten blir det synligt att det är flera olika diskurser om kompetensutvecklingens framställning som är i omlopp. I analysen identifierades fyra olika diskurser om hur kompetensutveckling framställs. Resultaten visar även hur värdeord och värderingar inom policydokumenten kan betraktas som en strategi för att forma ideala medarbetare. Medarbetarna styrs genom dessa ord, mål och värderingar till att vilja uppnå medarbetaridealet för att fortsätta hålla sig själv anställningsbar och attraktiv på den interna arbetsmarknaden genom att ha de färdigheter, attityder och kompetenser som värdeorden kräver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)