Orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar och dess påverkan på patientsäkerheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetet på akutmottagningen kan innebära en hög stress och hög arbetsbelastning. Arbetsrelaterad stress kan ha negativa konsekvenser för sjuksköterskor och även för patientsäkerheten. Neumans systemteori är utvecklad för att förklara och utforska människors interaktion med miljön och reagens på olika typer av stressorer, vilken i denna studie appliceras på sjuksköterskan. Syfte: Att beskriva orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar och dess påverkan på patientsäkerheten. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys. Elva artiklar inkluderades. Resultat: Resultatet visade att hög arbetsbelastning, bristande teamarbete och bristande kontroll orsakade stress, vilket kunde påverka patientsäkerheten i form av bristande omvårdnad. Slutsats: Det är viktigt med preventiva insatser för att förebygga arbetsrelaterad stress och på så vis kunna förbättra patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)