Kan insatser mot malari även gynna utbildning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Therese Severed; Ida Ågestedt; [2017-07-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur två insatsprogram utförda av WHO med mål att minska utbredningen av malaria har påverkat andelen barn inskrivna i offentlig grundskola i Sub-Sahara Afrika. Det första insatsprogrammet som studeras innebär att myggnät blir gratis och det andra programmet innebär att myggnät distribueras till samtliga åldersgrupper. Analysen är gjord på paneldata som sträcker sig över 21 år och innefattar aggregerad data från 33 respektive 25 länder. Med hjälp av en difference-in-difference-metod skattas regressioner för att undersöka eventuella samband mellan respektive program och responsvariablerna andelen insjuknade i malaria, andel barn som dör innan de fyllt fem år, antal mödrar som dör per 100 000 levande födslar samt andelen barn inskrivna i offentlig grundskola. Utifrån resultaten från de regressioner som skattas går det inte att påvisa att insatsprogrammen haft någon effekt på andelen barn som skrivits in i offentlig grundskola. Däremot kan det påvisas att programmet som innebär gratis tillgång till myggnät har minskat både barnadödlighet och mödradödlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)