Det gör ont att leva,  men jag vill inte dö : Kvinnors upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom utifrån bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: År 2016 diagnostiserades 28 179 kvinnor med en cancersjukdom i Sverige. Majoriteten blir friskförklarade med hjälp av behandling, men för vissa får sjukdomen en dödlig utgång. Att leva med obotlig cancer innebär en fysisk och psykisk belastning som påverkar välbefinnandet på ett negativt sätt. Sjuksköterskan har till uppgift att stödja patienten till en ökad känsla av livskvalitet och välbefinnande, samt att minska lidandet. Syfte: Examensarbetets syfte var att belysa vuxna kvinnors upplevelser av att leva med en obotlig cancersjukdom. Metod: En kvalitativ metod där datainsamlingen bestod av sju bloggar. En analys av narrativer användes enligt Fribergs modell. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom tre kategorier; Sjukdoms- och livslidande, det här är inte jag, samt det är för er jag lever. Utifrån dessa kategorier skapades sju underkategorier. Slutsats: Att leva med en obotlig cancersjukdom innebar stora förändringar i kvinnornas liv. Känslor av rädsla och ovisshet relaterat till sjukdomsförloppet var något som ständigt fanns hos dem. De närståendes stöd motiverade kvinnorna till att orka kämpa för att fortsätta leva så länge som möjligt. Sjuksköterskor kan stödja denna patientgrupp genom att öka sin förståelse angående deras situation.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)