Faktorer som påverkar följsamhet hos patienter med hjärtsvikt på Angereds Närsjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Kardiovaskulära sjukdomar är den största dödsorsaken i Sverige och världen. Slutstadiet för de flesta av de sjukdomarna är hjärtsvikt. Idag finns det bra behandlingar vid hjärtsvikt. Behandlingarna kräver dock att patienterna är följsamma till sin behandling. Låg följsamhet skapar ett onödigt lidande och försämrad livskvalité. Syfte: att undersöka vårdpersonalens upplevelse av faktorer som påverkar följsamhet till behandling och uteblivna vårdbesök hos patienter med hjärtsvikt. Metod: Studien utformades som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats för att undersöka problematiken. Resultat: Resultatet består av tre kategorier och elva underkategorier. De beskriver personalens upplevelser av faktorer som påverkar hjärtsviktspatienters följsamhet. Faktorerna grupperades i personliga faktorer, sjukvårdssystemet och samhällsbarriärer. Slutsatser: Resultatet visar att faktorerna är många och komplexa. Faktorerna återfinns på tre olika nivåer. En grupp av faktorer kan sjuksköterskan och patienten tillsammans påverka. Den andra gruppen av faktorer kan påverkas av sjukvårdsorganisationen och den tredje ligger i stor del på samhällsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)