Balanspunkten mellan arbetsledningsrätten och religionsfriheten - Möjligheten för arbetsgivare att inskränka på religionsfriheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Författare: Liridon Kaludra; [2018]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar gränsdragningen mellan arbetsledningsrätten och religionsfriheten i främst arbetslivet. Arbetsgivaren har i egenskap av arbetsledningsrätten möjlighet att bedriva sin verksamhet utifrån dess behov dvs ansvar över förläggning av arbetstider, fördelning av arbetsuppgifter samt ordningsföreskrifter i både arbets- och skolmiljöer. Däremot begränsas denna rätt av gällande regelverk såsom EU-lagstiftning, Europakonventionen samt övrig svensk lagstiftning. Hur förhållandet och gränsdragningen mellan arbetsledningsrätten och religionsfriheten görs har varit föremål för bedömning i flera fall av Europadomstolen. Stor vikt har därför lagts på gällande tolkningsprinciper såsom proportionalitetsprincipen, arrowsmithprincipen och principen om avtalsfrihet. Dessa principer påverkar hur bedömningen görs av domstolarna vid varje fall och erbjuder därför läsaren en mer konkret bild kring vilken argumentationsföljd som ligger till grund för domsluten. Resultatet visar att skyddet för religionsfrihet är ytterst begränsat och arbetsgivaren ges stort utrymme att inskränka på denna frihet med hänsyn till bl.a upprätthållande av allmän ordning, skydd för enskilda individer att inte utsättas för religiös manifestation, samt interna policys. Nyckelord: Religionsfrihet, arbetsledningsrätt, rättsliga tolkningsprinciper, diskriminering på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)