BETYDELSEN AV AKTIVITET I PENSIONSÅLDERN En systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Att ha ett arbete att gå till är en betydande del i mångas liv, och är en aktivitet somvanligtvis sträcker sig över en lång tidsperiod. Att gå från att vara yrkesverksam till att bliålderspensionär innebär en förändring i aktivitetslivet, där aktiviteter som tidigare fyllt vardagen ochgivit mening nu försvinner. Studien är kopplad till den arbetsterapeutiska modellen ValMo och desstre aktivitetsvärden från aktivitetstriaden.Syfte: Syftet med studien var att kartlägga ålderspensionärers upplevelser av förändring avmeningsfulla aktiviteter, efter en övergång från arbete till ålderspension.Metod: En systematisk litteraturöversikt med sökning av kvalitativa artiklar. Litteratursökningen somgenomfördes genom databassökning resulterade i sex artiklar vilka granskades med SBU:sgranskningsmall för kvalitativa artiklar. En tematisk innehållsanalys används vid bearbetning avtexten.Resultat: Resultatet kategoriseras under fyra teman, Påverkan på den personliga tillfredsställelsen.Förändringar i delaktighet och samhörighet, Påverkan på individens aktivitetsliv och Påverkan påindividens identitetupplevelse. Det framkom att ha ett fortsatt meningsfullt aktivitetsliv bidrar medtillfredsställelse i pensionen. I pensionen upplevdes aktivitetslivet förändras då man nu befann sig inytt sammanhang. Resultatet belyser vikten av att bibehålla struktur, rutin och sociala kontakter i sittnya aktivitetsliv. Majoriteten av pensionärerna beskrev upplevelser av aktivitetsförlust,identitetsförlust och även rollförändringar vilket framkom påverka tillfredsställelsen.Slutsats: Slutsatsen blev att det finns många faktorer som spelar roll för en fortsatt tillfredsställelse avaktivitetslivet efter en förändring som övergången från arbete till pension. Begrepp som kom att varacentrala i studien var identitetsförlust, aktivitetsförlust, sociala kontakter, delaktighet, sammanhang,roller, personlig tillfredsställelse och struktur och rutin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)